Có 1 kết quả:

nhu tính

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Có tính chất mềm dẻo, thay đổi được.