Có 1 kết quả:

nhu noạ

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Chỉ tính tình mềm yếu lười biếng.