Có 1 kết quả:

nhu mao

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Một tên chỉ con dê.