Có 1 kết quả:

nhu thuật

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Môn võ tay không của Nhật Bản, dựa vào sự mềm dẻo mà thắng được kẻ mạnh.