Có 1 kết quả:

nhu nhuyễn

1/1

nhu nhuyễn

phồn thể

Từ điển phổ thông

mềm dẻo, mềm mại

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Mềm dẻo.

Một số bài thơ có sử dụng