Có 1 kết quả:

nhu nhuyễn

1/1

nhu nhuyễn

giản thể

Từ điển phổ thông

mềm dẻo, mềm mại