Có 1 kết quả:

nhu viễn năng nhĩ

1/1

Từ điển trích dẫn

1. “Nhu viễn” là vỗ về dân ở xa, “năng nhĩ” là thân thiện với dân ở gần. “Nhu viễn năng nhĩ” là vỗ về, đối đãi tốt đẹp với dân xa gần, để họ thành tâm quy phục. ◇Thi Kinh 詩經: “Nhu viễn năng nhĩ, Dĩ định ngã vương” 柔遠能邇, 以定我王 (Đại nhã 大雅, Dân lao 民勞) Nhà vua vỗ về dân chúng xa gần, Yên định (khắp nơi).