Có 1 kết quả:

nhu hàn

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Lông mềm, chỉ ngòi bút lông thời xưa.