Có 1 kết quả:

nhu thuận

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Chỉ tính tình mềm dẻo ôn hòa.

Một số bài thơ có sử dụng