Có 1 kết quả:

chạ cung

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Cái cung làm băng vỏ cây chạ. Cũng tương tự như vỏ cung làm bằng gỗ dâu.