Có 1 kết quả:

chạ bào

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Cái áo màu vàng ( nhuộm bằng nước vỏ cây chạ ).