Có 1 kết quả:

tra khảo

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Như Tra cứu 查究 — Ta còn hiểu là đánh đập để bắt phải nói sự thật.