Có 1 kết quả:

tra tấn

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Xét hỏi — Ta còn hiểu là đánh đập hành hạ để bắt phải nói sự thật.