Có 1 kết quả:

tra tuân

1/1

tra tuân

phồn thể

Từ điển phổ thông

điều tra, thẩm tra, thẩm vấn, tra hỏi