Có 1 kết quả:

tra điều

1/1

tra điều

phồn thể

Từ điển phổ thông

điều tra, tra xét