Có 1 kết quả:

liễu dương

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Cây liễu và cây dương, hai loại cây cành lá mềm yếu rủ xuống rất đẹp, thường trồng làm sảnh. Bản dịch Chinh phụ ngâm khúc có câu: » Quân đưa chàng ruổi lên đường. Liễu dương biết thiếp đoạn trường này chăng « — Liễu dương tức cây dương liễu. Vương Xương Linh 王昌齡 đời Đường có câu thơ khuê oán 閨怨 » Hốt kiến mạch đầu dương liễu sắc, hối giáo phu tế mịch phong hầu « 忽見陌頭陽柳色悔教夫壻覓封侯 Chợt thấy sắc cây dương liễu xinh tươi nơi đầu đường, thì hối hận sao ta khiến chồng ta đi kiếm sự công danh phong tước hầu nơi xa. Ý nói chồng đi đánh giặc vắng không cùng ai vui thú xem phong cảnh; ấy là người thiếu phụ có chồng đi chinh thú nơi xa. » Liễu dương biết thiếp đoạn trường này chăng « ( Chinh Phụ Ngâm ).

Một số bài thơ có sử dụng