Có 1 kết quả:

si trì

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

So le, không đều.