Có 1 kết quả:

tiêu lượng

1/1

tiêu lượng

giản thể

Từ điển phổ thông

đại lượng vô hướng (toán học)