Có 1 kết quả:

tiêu đề

1/1

tiêu đề

giản thể

Từ điển phổ thông

1. đề chữ lên trên cái nêu làm dấu hiệu
2. tiêu đề, đầu đề