Có 1 kết quả:

lan khuyên

1/1

lan khuyên

giản thể

Từ điển phổ thông

chuồng nuôi súc vật