Có 1 kết quả:

hiệu chính

1/1

hiệu chính

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

hiệu chính, điều chỉnh, chỉnh lý, sửa lại cho đúng

Từ điển trích dẫn

1. Quan coi sóc về ngựa (thời xưa).
2. Tiếng gọi gom lại hai chức quan (thời xưa): “hiệu thư” 校書 và “chính tự” 正字.
3. Khảo tra cải chính. ◇Du Việt 俞樾: “Nhất bi chi trung, ngoa tự chi đa dĩ như thử, an đắc nhất nhất hiệu chính chi” 一碑之中, 訛字之多已如此, 安得一一校正之 (Xuân tại đường tùy bút 春在堂隨筆, Quyển bát).

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Xem xét lại cho đúng.