Có 1 kết quả:

hiệu trưởng

1/1

hiệu trưởng

phồn thể

Từ điển phổ thông

hiệu trưởng, người đứng đầu trong một trường học

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Ông thầy đứng đầu một trường học.