Có 1 kết quả:

dạng phẩm

1/1

dạng phẩm

giản thể

Từ điển phổ thông

mẫu vật, mẫu