Có 1 kết quả:

dạng thức

1/1

dạng thức

giản thể

Từ điển phổ thông

dạng, loại, loài, cách thức