Có 1 kết quả:

dạng bản

1/1

dạng bản

giản thể

Từ điển phổ thông

mẫu vật, mẫu xét nghiệm