Có 1 kết quả:

dạng cơ

1/1

dạng cơ

giản thể

Từ điển phổ thông

nguyên mẫu, vật làm mẫu