Có 1 kết quả:

hạch đạn

1/1

hạch đạn

phồn thể

Từ điển phổ thông

đầu đạn hạt nhân