Có 1 kết quả:

hạch tâm

1/1

hạch tâm

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

hạt nhân