Có 1 kết quả:

căn tính

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Bản tính, bản chất. ◎Như: “tha căn tính thiện lương” 他根性善良.
2. Phật giáo dụng ngữ: Tính con người có lực tạo nên nghiệp ác hoặc thiện. ◇Cung Tự Trân 龔自珍: “Chúng sanh nhân duyên, căn tính, phúc lực, các các bất đồng” 眾生因緣, 根性, 福力, 各各不同 (Diệu pháp liên hoa kinh tứ thập nhị vấn 妙法蓮華經四十二問).

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Cái tính có thể sinh nghiệp thiện ác, tức tính người, nhân tính. Tiếng nhà Phật.

Một số bài thơ có sử dụng