Có 1 kết quả:

căn cứ

1/1

căn cứ

giản thể

Từ điển phổ thông

1. căn cứ vào, dựa vào, dựa trên
2. căn cứ, cơ sở