Có 1 kết quả:

căn mao

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Những cái tua xung quanh cái rễ cây ( root hairs ).