Có 1 kết quả:

căn khí

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Khí chất trời sinh ra, bẩm phú.