Có 1 kết quả:

căn do

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Lai lịch, duyên cớ.

Một số bài thơ có sử dụng