Có 1 kết quả:

căn cước

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Chỉ gốc rễ thực vật hoặc nền móng kiến trúc.
2. Cơ sở của sự vật.
3. Gia thế, xuất thân, lí lịch.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Cái rễ — Cái chân đứng, tức cái cơ sở.