Có 1 kết quả:

căn đế

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Rễ cây và cuống hoa quả.
2. Cơ sở, căn cứ.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Rễ cây và cuốn hoa, chỉ cơ sở vững vàng. Cái gì đã vững chắc thì gọi là Thám căn cố đế ( rễ sâu cuốn vững ).

Một số bài thơ có sử dụng