Có 1 kết quả:

cách ngôn

1/1

cách ngôn

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

lời cách ngôn, châm ngôn

Từ điển trích dẫn

1. Câu nói ngắn gọn, có thể dùng làm phép tắc noi theo. ◇Ấu học quỳnh lâm 幼學瓊林: “Cách ngôn chí ngôn, tất gia ngôn chi khả thính” 格言至言, 悉嘉言之可聽 (Quyển tam, Nhân sự loại 人事類).

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Lời nói hay, dùng làm phép tắc noi theo.