Có 1 kết quả:

quế đuờng thi tập

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tên tập thơ chữ Hán của Lê Quý Đôn, dưới mõi bài thơ đều có lời chú thích của tác giả.