Có 1 kết quả:

quế sơn

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Hiệu của vua Nguyễn Khuyến, danh sĩ đời Nguyễn, vị Tam nguyên làng Yên đổ.

Một số bài thơ có sử dụng