Có 1 kết quả:

quế đố

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Một tên gọi con cà cuống, là thư côn trùng có thứ nước mực thơm, dùng làm đồ gia vị. Gọi vậy vì con cà cuống như con sâu mọt ở cây quế nên mới có thứ nước thơm đến thế.

Một số bài thơ có sử dụng