Có 1 kết quả:

quế luân

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Một tên chỉ mặt trăng, tương truyền trên mặt trăng có cây quế lớn.