Có 1 kết quả:

quế biên

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Vỏ cây quế, đẻo ở những chỗ thừa ra. Loại quế vụn.