Có 1 kết quả:

quế phách

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Chỉ ánh trăng.

Một số bài thơ có sử dụng