Có 1 kết quả:

khuông giá

1/1

khuông giá

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

sườn, khung