Có 1 kết quả:

án từ

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Lời lẽ trong giấy tờ việc quan.