Có 1 kết quả:

trác bố

1/1

trác bố

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

cái khăn trải bàn