Có 1 kết quả:

trác diện

1/1

trác diện

phồn thể

Từ điển phổ thông

mặt bàn, bề mặt của cái bàn