Có 1 kết quả:

chất cốc

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Gông cùm. § Hình cụ để còng chân cùm tay.
2. Giam giữ, cầm tù. ◇Vương Đảng 王讜: “(Trương Thủ Khuê) kiến Thiểm Úy Lí chất cốc Bùi Miện. Miện hô: "Trương công! Khốn ách trung khởi năng tương cứu?"” (張守珪)見 陝尉李桎梏裴冕. 冕呼: "張公! 困厄中豈能相救?" (Đường Ngữ Lâm 唐語林, Thức giám 識鑒).
3. Ràng buộc, câu thúc, áp chế. ◇Cung Tự Trân 龔自珍: “Thường dĩ hạ nhật độc "Kì chiêu" chi thi, phiên nhiên phản chi, tác thi nhị chương, dĩ di hậu chi tự chất cốc giả” 嘗以暇日讀《祈昭》之詩, 翩然反之, 作詩二章, 以貽後之自桎梏者 (Phản "Kì chiêu" 反祈招, Tự 序).

Một số bài thơ có sử dụng