Có 1 kết quả:

tang tử

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Quê nhà. ◇Thi Kinh 詩經: “Duy tang dữ tử, Tất cung kính chỉ” 惟桑與梓, 必恭敬止 (Tiểu nhã 小雅, Tiểu bàn 小弁) Bụi cây dâu cùng cây tử, Ắt phải cung kính vậy. § Nghĩa là cây của cha mẹ trồng thì phải kính. Vì thế gọi quê cha đất tổ là “tang tử”.

Một số bài thơ có sử dụng