Có 1 kết quả:

tang điền thương hải

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Xem Tang thương 桑蒼.