Có 1 kết quả:

tang trùng

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Con sâu ở cây dâu, ăn béo ngon.